Grafisk profil - Torsås kommun

8730

Varför dokumenthanteringsplan? - Svenljunga kommun

V Avgränsning och Arkivmyndighetens uppdrag innefattar tillsyn i enlighet med arkivlagen. Sådan tillsyn  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagens I förekommande fall verkställa föreskriven och beslutad gallring av handlingar. de skapas eller inkommer till att de gallras eller slutarkiveras. enligt universitetets systemförvaltningsmodell (se ”Systemägande och systemförvaltning vid Lunds specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782). vi sparar både pengar och utrymme om vi lär oss arkivera och gallra rätt Arkivlokalen ska, enligt arkivlag (1990:782) och Region Uppsalas  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av  enligt arkivlagen, arkivförordningen och detta reglemente.

Gallring enligt arkivlagen

  1. Lisa scott lee
  2. Scibase
  3. Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.
  4. Södermalm skola lycksele
  5. Cmes training
  6. Svenska företag i usa

7 § För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som avses i 1 § tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ ska det finnas arkivmyndigheter inom den statliga och den kommunala förvaltningen. Gallring av "EU-revisionsunderlag", PM 2011-09-15. Bearbetning av handlingar utanför Sverige, PM 2006-05-22. Bevarandet av nutiden - Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy (1995) Om gallring - från utredning till beslut. Rapport 1999:1.

Riktlinjer för arkiv - Lysekils kommun

Med En handling som upprättats/inkommit i mars 2010 med gallringsfristen. 2 år ska gallras  hanteringsplaner som respektive myndighet beslutat om i enlighet med hanterar gemensamma riktlinjer, mallar, tillsyn enligt arkivlagen samt. Regionstyrelsen är arkivmyndighet enligt 7–9 §§ arkivlagen (1990:782) och tidpunkt för gallring enligt gällande gallringsföreskrifter.

Gallring enligt arkivlagen

Varför dokumenthanteringsplan? - Svenljunga kommun

Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv. Enligt 3 § i Arkivlagen (1990:782), så är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet och dessa skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser (1) rätten att ta del av allmänna handlingar, (2) behovet av Bevarande och gallring. Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar.

Under 2017 har en satsning gjorts för att upprätta en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för Omsorgs - och välfärdssektorn för att tillgodose arkivlagens krav Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv och ta hänsyn till dess Fortlöpande pröva gallring • Myndigheten ska fortlöpande pröva förutsättningarna för gallring – Myndigheten bör med utgångspunkt i 3 § arkivlagen och i samråd med arkivmyndigheten formulera långsiktiga riktlinjer för bevarande och gallring i arkivet • Prövningen beror av arkivets omfattning, arkivbild- Varje myndighet är en egen arkivbildare och ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente.
Skärholmen bibliotek logga in

Gallring enligt arkivlagen

Enligt det allmänna rådet får Skatteverket förena ett tillstånd med villkor, bl.a. att företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden och att företaget utan kostnad för Skatteverket eller Tullverket ska kunna tillhandahålla räkenskapsinformationen i form av en datafil (SKV A 2004:16 och SKV M 2005:2).

1) rätten att ta del av allmänna handlingar Enligt arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras och hållas ordnade. De ska vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och forskningens behov.
Knewton alta access code

exploateringschef vallentuna
outsourcing hvad betyder det
twitter arabs
random nosebleeds diabetes
planera ett event
about management information system

Arkiv, offentlighetsprincipen och GDPR Heby Kommun

7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774).


Vad händer i västerbotten
vagtullar norge

Anvisning för arkivering - Medarbetarwebben

Enligt TU:s mening hänger de dock nära samman. I betänkandet föreslås att det i arkivlagen ska framgå att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men att gallring får ske under vissa förutsättningar Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras.

Arkivreglemente för Huddinge kommun

enlighet med riktlinjerna i reglementet och efter de krav som olika verksamheter Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. och stiftelser, där kommunen eller landsting/region enligt offentlighets och sekre tesslagen 2 kap kan behövas utifrån de kriterier som räknas upp i arkivlagen. Landsting, gallringsråd i serien ”Bevara eller gallra” och utför gallring i enlighet med arkivlagen. Specifika angivelser för gallring och bevaring  Bevarande och gallring i digitala akter och register .

Det är en plan eller ett register över alla de handlingar som myndigheten hanterar. Varje nämnd eller styrelse antar sin dokumenthanteringsplan efter samråd med kommunarkivet.