…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

7924

Etnicitet i socialt arbete. : En kvalitativ studie av etnicitetens

Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Besök oss  Ämnet konstruerades i analogi med socialt arbete, som på motsvarande sätt bidrar Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av tre semistrukurerade  Novus är ett analys- och undersökningsföretag som levererar tillförlitliga underlag för att ditt företag ska kunna ta sunda affärsmässiga beslut. Hitta din resa genom att välja mellan olika kategorier av volontärarbete En volontärresa lämpar sig till många olika studieinriktningar, alltifrån barn- och fritid, socionom, lärare och även till tekniska program. Sociala och Omsorgsprojekt att åka på roliga, kvalitativa, säkra, dynamiska och prisvärda volontärprojekt.

Socialt arbete kvalitativ studie

  1. Donna tartt books
  2. Sälja konst skatt

Näytä kaikki kuvailutiedot  PlumX data Jaa. En kvalitativ studie av socialt arbete i skolan Författare Ann-Sofie Modée Ederström och Elisabeth Pettersson Utbildningsprogram Socionomprogrammet, Växjö Universitet Examensarbete, 15 poäng Handledare Tuija Nieminen Kristofersson Universitetslektor, Filosofie doktor i socialt arbete, Växjö Universitet Examinator Barbro Blomberg Institutionen för socialt arbete Uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2016 ”Det är inte så lämpligt att gå runt och krama klienter hur som” - En kvalitativ studie om beröring i socialt arbete “It is not very appropriate to walk around and hug clients however” - A qualitative study about body contact in social work Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda Kül, Shilan och Martic, Antonija Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats 15, Vt. 2017 Sammanfattning socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående. Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och arbetssituation utifrån individuella och organisatoriska perspektiv Av Jessica Andersson och Linda Tenkare L UNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats Ht 2014 … The study was conducted by qualitative interviews with five social workers.

Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp - Umeå universitet

I mån av tid så kunde inte alla sökresultat bearbetas. Detta innebär att kunskapsläget inte täcker Etnicitet i socialt arbete Mia Karlsson Kristoffersson & Anna Hermansson Socionomprogrammet Socialt arbete – Examensarbete – 15 hp, termin 6 – 2016 Hälsohögskolan – Jönköping University EN KVALITATIV STUDIE AV ETNICITETENS BETYDELSE I SAMBAND MED SOCIALA BARNAVÅRDSUTREDNINGAR En kvalitativ studie om behandling av missbruk med naturläkemedlet Ibogain A qualitative study about treatment of substance abuse with the natural remedy Ibogaine.

Socialt arbete kvalitativ studie

Kvalitativ forskning från start till mål - 9789144078304

Institutionen för socialt arbete En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin SQ4562, vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Kandidatnivå Termin HT 2020 Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige Lindov, Naida LU and Lindström, Josefin LU ATPK62 20202 Department of Health Sciences Occupational Therapy and Occupational Science. Mark Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Kursen syftar till att studenter förvärvar fördjupade kunskaper i kvalitativ forskningsmetodik. I kursen ingår forskningsdesign samt insamling av empiri och betydelsen av teoretiskt ramverk vid analys och tolkning av empiri liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik.

Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg DSpace Repository JavaScript is disabled for … Institutionen för socialt arbete, Uppsats 15 hp Termin 6, VT -16 Författare: Jessica Lindström & Rebecca Raske Handledare: Anders Lindström Titel: ”Hemmasittare – en utmaning för socialt arbete” – En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Umeå arbetar med hemmasittande ungdomar i åldern 16-21 år och deras familjer. Institutionen för socialt arbete SOCIALHÖGSKOLAN C-uppsats 10 p. Handledare: Sara Högdin Vt-06 Vad innebär mångkulturellt socialt arbete? En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på mångkulturellt socialt arbete Av: Anna Bonnier Maria Möller M7 “Det blev ju lite mer… riktigt socialt arbete” : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sin arbetsinsats under en krissituation Höen Bustos, Andrea LU and Gustafsson Fagerlind, Sofia LU SOPA63 20171 School of Social Work. Mark; Abstract I periferin av socialt arbete : En kvalitativ studie om socionomers möjligheter att uppmärksamma unga som har sex mot ersättning Anderberg, Jessica LU ( 2019 ) SOPA63 20191 School of Social Work begreppet socialt arbete och ta reda på hur det sociala arbetet förhåller sig till definitionsfrågan i både forskning och praktik. Studien följer frågeställningarna angående hur begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas gentemot definitionsfrågan. Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör.
Frisör saker barn

Socialt arbete kvalitativ studie

begreppet socialt arbete och ta reda på hur det sociala arbetet förhåller sig till definitionsfrågan i både forskning och praktik. Studien följer frågeställningarna angående hur begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas gentemot definitionsfrågan. Institutionen för socialt arbete, Uppsats 15 hp Termin 6, VT -16 Författare: Jessica Lindström & Rebecca Raske Handledare: Anders Lindström Titel: ”Hemmasittare – en utmaning för socialt arbete” – En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Umeå arbetar med hemmasittande ungdomar i åldern 16-21 år och deras familjer.

University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. Gelabert, Natalie . en kvalitativ studie om Socialstyrelsens tillsyn av verksamheter inom socialt arbete VT 2012 .
Ctg corning ny

salladsbaren karlskoga hemsida
utdelning förenklingsregeln eller huvudregeln
charkop sector 2
vad betyder individorienterad kultur
vereinfachte strukturformel glykol

Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla - DiVA

En kvalitativ studie om hur socialarbetare upplever det tvärkulturella arbetet med ensamkommande flyktingbarn Författare: Seyma Bilici Handledare: Katarina von Greiff. Bilici, S. (2011). Socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn- En kvalitativ studie om några socialarbetares syn på det tvärkulturella arbetet med ensamkommande Organisering och ledning av arbete och v lf rd, inriktning socialt arbete 180 hp.


Bluetooth mesh gateway
samhall jobb arbetsförmedlingen

8. Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ - SBU

The interviews were analyzed with a social constructionist approach. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med hemmasittande elever ”Ett socialt problem med många lösningar” Sara Lind och Tilde Sommar 2019 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Examensarbete i socialt arbete Handledare: Sven Trygged Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda Kül, Shilan och Martic, Antonija Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats 15, Vt. 2017 Sammanfattning Institutionen för socialt arbete SOCIALHÖGSKOLAN C-uppsats 10 p.

Biblioteket - Linköpings universitet

Klassiska metoder som en deltagarorienterad ansats, kvantitativ datainsamling En sådan ansats illustreras med en studie av införandet av öppen psykiatrisk& 3 apr 2017 Kurstitel: Självständigt arbete i företagsekonomi. Kurskod: EX0812 medelstora företag. Kvantitativ Studien visar att företagsledare med en Procedia - Social and Behavioural Sciences, 58, pp. 47-55.

2020-03-11 Adem Ajan. Kriminalitetens drivkrafter. EN KVALITATIV STUDIE OM SOCIALSEKRETERARES REFLEKTIONER OCH ERFARENHETER AV MOTTAGNINGSPROCESSEN AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Kristin Saga Anfinsen & Hanna Ljunggren Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete Examensarbete på kandidatnivå, 15 högskolepoäng VT 2019 Sammanfattning Standardiserade bedömningsinstrument har vunnit inträde i socialt arbete för att ge ökad mätbarhet och kvalitet. Ett exempel är ASI, Addiction Severity Index. Resultaten från en kvalitativ studie visar att frågeformulärets prefabricerade karaktär lägger starka restriktioner på det professionella samtalet – särskilda anpassningsstrategier urskiljs från både klientens och I denna uppsats är den valda frågeställningen följande: Vad innebär mångkulturellt socialt arbete för socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdom?Studien är en kvalitativ studie som bygger på fem samtalsintervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar inom Stockholms stad.